Logo N2N Gallery

PAINTING

VOLODYMYR RESHETOV
HENRI YAGODKIN
KATERYNA KOSYANENKO
TETYANA YAGODKINA
PETRO BEVZA
ALEXSANDER KUDRIAVCHENKO

GRAPHIC

GRYGORIY SOKIRINSKIY
ANNA NOSENKO
VOLODYMYR RESHETOV

SCULPTURE

GENNADIY TITOV
KLIM STEPANOV
OLEKSANDR KUZMIN

ENAMEL

OLEKSII KOVAL

Catalogue. Solo exhibition “THE PLAY GOES ON”. Paintings by Ukrainian artist Petro Bevza

Catalogue. Solo exhibition “THE PLAY GOES ON”. Paintings by Ukrainian artist Petro Bevza
Download >>> (PDF file 2.9 mb)


Catalogue. Solo exhibition “LIFE BY THE SEA”. Paintings  by Ukrainian artist Igor Shipilin

Catalogue. Solo exhibition “LIFE BY THE SEA”. Paintings by Ukrainian artist Igor Shipilin
Download >>> (PDF file 1.25 mb)


Catalogue. Paintings, watercolours and grafic arts by Ukrainian artist Volodymir Reshetov

Catalogue. Paintings, watercolours and grafic arts by Ukrainian artist Volodymir Reshetov
Download >>> (PDF file 2.5 mb)


Catalogue. Solo exhibition “Sweets and Spices”. Paintings  by Ukrainian artist Kateryna Kosyanenko

Catalogue. Solo exhibition “Sweets and Spices”. Paintings by Ukrainian artist Kateryna Kosyanenko
Download >>> (PDF file 2.1 mb)


Catalogue. Solo exhibition

Catalogue. Solo exhibition "Elemental Forces". Paintings by Ukrainian artist Tetyana Yagodkina
Download >>> (PDF file 2.4 mb)


Catalogue N2N Gallery GRAND OPENING, May, 2013

Catalogue N2N Gallery GRAND OPENING, May, 2013
Download >>> (PDF file 1.8 mb)


Catalogue. Graphic Arts of Etching by Ukrainian artist Oksana Stratiychuk

Catalogue. Graphic Arts of Etching by Ukrainian artist Oksana Stratiychuk
Download catalogue >>> (PDF file 2.9 mb)


Presentation N2N Gallery, art gallery in Abu Dhabi

Presentation (PDF file 1.4 mb)

Catalogue N2N Gallery, art gallery in Abu Dhabi

Catalogue N2N Gallery (PDF file 8.9 mb)

National Union of Artist of Ukraine. Catalogue of  exhibition of paintings byGRYGORIY A. SOKIRINSKIY. (1900-1974) 1983.

National Union of Artist of Ukraine. Catalogue of exhibition of paintings by GRYGORIY A. SOKIRINSKIY. (1900-1974) 1983.
Download catalogue >>> (PDF file 6.1 mb)


National Union of Artist of Ukraine. Exhibition of paintings by GRYGORIY A. SOKIRINSKIY. Catalogue.1966

National Union of Artist of Ukraine.Exhibition of paintings by GRYGORIY A. SOKIRINSKIY. Catalogue.1966.
Download catalogue >>> (PDF file 4.3 mb)   
   LinkedIn N2N gallery Abu Dhabi in LinkedInLinkedIn   N2N gallery Abu Dhabiin LinkedIn Facebook